Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, lao động

    Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra ngành Nội vụ thành phố Đà Nẵng năm 2017, theo đó đã được tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành thuộc thành