Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2014

Ngày 18/02/2014, UBND thành phố có Quyết định số 1094/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2014

Ngày 18/02/2014, UBND thành phố có Quyết định số 1094/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2014; theo đó, ngoài đào tạo nâng cao, chuyên sâu, đào tạo sau đại học về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; trong năm 2014, thành phố tổ chức 30 lớp đào tạo, bồi dưỡng gồm 03 nhóm:

 

(1) Nhóm kiến thức pháp luật, lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước với 11 lớp: Đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tinh thần Thông báo số 176-TB/TU ngày 18/11/2012 của Thường trực Thành ủy và triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản của thành phố.

 

(2) Nhóm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, vị trí việc làm, thực thi công vụ với 16 lớp: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về chế độ bồi dưỡng bắt buộc đối với công chức.

 

(3) Nhóm kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý với 03 lớp: Bồi dưỡng năng lực quản lý và điều hành cho CBCC lãnh đạo, quản lý phường, xã; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho CCVC lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo Quyết định số 1245/QĐ-BNV ngày 29/11/2012 của Bộ Nội vụ, chú trọng bồi dưỡng cho CBCCVC trong diện quy hoạch và CBCCVC nữ.

 

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2014 nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành và kỹ năng thực thi công vụ để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC và xây dựng đội ngũ CBCCVC ngày càng vững mạnh, từng bước phát triển theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp.

 

Phạm Đức Tuấn
 


Tin cùng chuyên mục
Nội dung chưa được xuất bản