Quy định mã số, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014

Đà Nẵng quan tâm đầu tư cho đời sống văn hóa của thanh niên

Đó là mục đích đặt ra tại Kế hoạch phối hợp số 4397/KHPH-SVHTTDL-TĐĐN ngày 13 tháng 10 năm 2014 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thành Đoàn Đà Nẵng về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể...

Một vài lưu ý về thu thập và bổ sung tài liệu lưu trữ

Thu thập và bổ sung tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ rất quan trọng của công tác lưu trữ, cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục tại các lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử. Thu thập, bổ sung tài...

Chi nhánh, Văn phòng đại diện thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nội vụ

table.cnvpddtlvqlcsnv { border-collapse: separate; border-spacing: 2px; margin: 0 auto; *border-collapse: expression('separate', cellSpacing = '2px'); } table.cnvpddtlvqlcsnv td { padding: 5px; }...

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng: Trao Quyết định thu hút nguồn nhân lực phục vụ xây dựng nông thôn mới Quý III năm 2014

Sáng ngày 21/10/2014, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trao Quyết định tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực phục vụ xây dựng nông thôn mới Quý III năm 2014 đối với 03 ứng...

Thông tin báo chí

- Quyết định 4251/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ...

Thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 03/6/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 1700/HD-BTĐKT ngày 17/7/2014 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ...

Thanh niên Đà Nẵng - “Xây hoài bão lớn, chung sức trẻ hành động vì thành phố văn minh, hiện đại”

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2014, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng đã tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ dự án Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng

Thông tin chung Dự án Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở thành phố Đà Nẵng do UBNDP tài trợ hướng tới mục tiêu tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức