STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 79/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 0
2 104/2016/QH13 Quốc hội Luật Tiếp cận thông tin 0
3 03/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư 03/2017/TT-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ 0
4 02/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư 02/2017/TT-BNV ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 0
5 47/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 0
6 18/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 0
7 139/2016/TT-BTC Bộ tài chính Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,; Hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội. 0
8 51-CT/TW Cơ quan khác Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 0
9 09/2015/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 0
10 16/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp 103