Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng

 

- Thông báo: Khảo sát đối với đối tượng tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực theo Công văn số 2981/SNV-CCVC ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Đà  Nẵng về việc khảo sát đối với đối tượng tiếp nhận theo chính sách thu hút nguồn nhân lực

 

- Thông báo số 161/TB-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc xác định danh mục ngành nghề tiếp nhận, bố trí công tác năm 2014 tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng

 

- Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các đối tượng thu hút nguồn nhân lực để bố trí công tác tại các xã thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 

- Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng

 

- Mẫu đăng ký nhu cầu của đơn vị
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 1 8 4 3 7 2
Hôm nay: 870
Hôm qua: 6.027
Tuần này: 19.239
Tháng này: 177.008
Tổng cộng: 39.184.372