STT Số văn bản Tên Đính kèm Lượt tải
1 4251/QĐ-UBND Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng 93
2 1819/QĐ-UBND Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Điều động ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng phòng Phòng Kinh tế 1 thuộc Văn phòng UBND thành phố đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 1233
3 1818/QĐ-UBND Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều động ông Nguyễn Kỳ Anh - Trưởng phòng Phòng Khoa giáo, văn xã thuộc Văn phòng UBND thành phố đến nhận công tác tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 253
4 1200/QĐ-UBND Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm bà Dương Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (trực thuộc UBND thành phố, được thành lập theo Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2009 của UBND thành phố) giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trực thuộc Sở Nội vụ ( theo Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của UBND thành phố) trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 587
5 1199/QĐ-UBND Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều động ông Lê Minh Tường - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến nhận công tác tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng trong thời hanh 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định. 121
6 1198/QĐ-UBND Quyết định 1198/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều động ông Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến nhận công tác tại Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng kể từ ngày công bố quyết định 174
7 1064/QĐ-UBND Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều động ông Trần Văn Hoàng - Trưởng ban Ban Quy hoạch, xây dựng, môi trường thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày ký quyết định 118
8 862/QĐ-UBND Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Quách Hữu Sơn - Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Pháp chế thuộc Chi cục Kiểm lâm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa đồng thời là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố quyết định 231
9 861/QĐ-UBND Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố Quyết định 191
10 379/QĐ-UBND Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam - Quyền Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày ký Quyết định 126