2 02/10

Họp giao ban tại Ban TCTU

Giao ban định kỳ

A. Đồng

Lãnh đạo Sở, Trưởng đơn vị trực thuộc, TP chuyên môn, VP

 
3 03/10

Ban VH-XH làm việc với Trường CĐVHNTĐN

Phục vụ đoàn kiểm tra của Ban CHQS thành phố đối với công tác tự vệ của Sở Nội vụ

A. Đồng

A. Chúc, A. Phúc, A. Nguyên

 
4 04/10

Ban VH-XH làm việc với Trường CĐVHNTĐNBan VH-XH làm việc với Trường CĐVHNTĐN

Tập huấn phần mềm một cửa điện tử phiên bản mới

A. Đồng

 

A.Chiến, P.CCHC

 
5 05/10 Dự "Hội nghị "bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp thành phố Đà Nẵng năm 2017" A. Đồng  
6 06/10 Dự hội trảo triển khai Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức A. Chiến, P. CCVC  
7        
CN        

 

Xem thêm