2 15/05

Dự hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Làm việc với Sở Công Thương về sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Lãnh đạo Sở

A. Đồng, P.TCBC

 
3 16/05 Làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập A. Đồng, A. Thương, P. TCBC  
4 17/05

Dự Hội nghị Chuyên đề về công tác tư tưởng

Dự hội nghị trực tuyến " Đồng hành cùng doanh nghiệp"

Làm việc với Sở TT&TT, Văn phòng UBND thành phố về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp

Làm việc với các Sở: XD, GTVT, KHCN, NN&PTNT, TN&MT, TC, BQLCKCN&CX về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp

A. Đồng

A. Chiến

A. Thương, P.TCBC

A. Thương, P.TCBC

 
5 18/05      
6 19/05      
7        
CN        

 

Xem thêm