Kết quả nổi bật về công tác văn thư, lưu trữ năm 2016
Cập nhật lúc: 08:59 - 03/01/2017 Lượt xem: 1960

     Trong thời gian qua, công tác văn thư, lưu trữ thành phố Đà Nẵng có bước chuyển biến mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương và góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính tại thành phố. Năm 2016, công tác văn thư, lưu trữ đạt được một số kết quả nổi bật, đó là:

 

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ: Năm 2016, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành nhiều văn bản, đề án lớn chỉ đạo, điều hành công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố như: Phê duyệt Đề án tu bổ phục chế tài liệu tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố; Đề án chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ giai đoạn 2017 - 2020; Quy chế phối hợp giữa Bưu điện Đà Nẵng với các cơ quan, đơn vị làm việc trong Trung tâm Hành chính thành phố trong việc tiếp nhận, chuyển giao, chuyển phát văn bản, tài liệu,... Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản hành chính hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ như Quy định về tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử và danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử thành phố; quy trình, thủ tục khai thác, sử dụng tài liệu được thực hiện theo đúng theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định về việc sử dụng tài liệu tài Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử; bộ mẫu danh mục hồ sơ, danh mục thành phần hồ sơ và bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của 04 phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện; hướng dẫn thực hiện báo cáo thống kê cơ sở, tổng hợp và đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ trực tuyến, hướng dẫn số hóa tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, địa phương... nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố.

 

2. Tổ chức kiểm tra, thẩm định và tham mưu Chủ tịch UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 đối với 34 cơ quan, địa phương và sơ kết 05 năm  (2009 - 2015) thực hiện đánh giá xếp loại công tác văn thư, lưu trữ.

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu chỉ đạo

tại Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

 

3. Các cơ quan, địa phương triển khai số hóa tài liệu bước đầu đạt kết quả khả quan. Năm 2016, Sở  Nội vụ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp Phần mềm lưu trữ dùng chung trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố (eov.danang.gov.vn) và tham mưu Chủ tịch UBND thành phố triển khai áp dụng Phần mềm lưu trữ dùng chung để số hóa tài liệu lưu trữ hiện hành tại các cơ quan, địa phương. Đến nay, có 25 cơ quan, địa phương đang thực hiện số hóa tài liệu với tổng dung lượng hồ sơ, tài liệu đang lưu trữ trên hệ thống là 95.373 MB; đây là cơ sở ban đầu triển khai quản lý tài liệu điện tử hình thành trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

 

Giao diện tạo hồ sơ, tài liệu trên Phần mềm lưu trữ dùng chung thành phố

 

Tổng hợp dung lượng hồ sơ, tài liệu đã số hóa trên hệ thống

 

4. Công tác hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, địa phương được chú trọng. Năm 2016, Sở Nội vụ tổ chức 05 lớp tập huấn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ với 584 lượt công chức, viên chức tham gia; ngoài ra, tổ chức biên soạn Bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ đã trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định và cử công chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ tại 12 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

 

Hội nghị thực tiễn lập hồ sơ và giao nộp vào lưu trữ lịch sử của thành phố

 

Đỗ Thị Nguyệt Minh, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ phổ biến,

hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố

 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Năm 2016, Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt và triển khai xây dựng hai phần mềm về văn thư, lưu trữ: (1) Hệ thống báo cáo thống kê và đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ trực tuyến hỗ trợ cho các cơ quan, địa phương thực hiện tốt báo cáo thống kê cơ sơ, tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo quy định tại tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ và giúp cho các cơ quan, địa phương triển khai đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan, đơn vị theo quy định tại Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của Chủ tịch UBND thành phố; (2) Phần mềm lưu trữ lịch sử áp dụng thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử của thành phố.

 

6. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử thành phố được quan tâm; các cơ quan, địa phương thực hiện tốt công tác bảo quan, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Trong năm 2016, thu thập 324,1 mét giá tài liệu có giá trị vĩnh viễn đến hạn nộp lưu của 08 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố và có 120 lượt người đến nghiên cứu, khai thác, sử dụng tài liệu với trên 270 hồ sơ, tài liệu được đưa ra phục vụ; cấp chứng thực cho 40 hồ sơ khen thưởng kháng chiến; trao trả 03 hồ sơ đi B cho thân nhân của cán bộ đi B theo quy định của Nhà nước.

 

Phối cảnh Kho lưu trữ chuyên dụng thành phố

 

7. Lần đầu tiên triển khai thực hiện và giải mật 161 văn bản đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử thành phố.

 

 

Công tác văn thư, lưu trữ của thành phố đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các cơ quan, địa phương và sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ những người tham mưu quản lý nhà nước và những người trực tiếp làm văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, địa phương. Đây chính là điều kiện thuận lợi để công tác văn thư, lưu trữ thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện và không ngừng phát triển.

 

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

 

 

 

 

 

         
Tin cùng chuyên mục
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

3 9 1 9 2 0 8 3
Hôm nay: 1.703
Hôm qua: 6.878
Tuần này: 26.950
Tháng này: 184.719
Tổng cộng: 39.192.083