STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 29/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định 0
2 890/TB-BNV Bộ Nội vụ Thông báo số 890/TB-BNV ngày 18 tháng 3 năm 2014 về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 16
3 216/QĐ-BNV Bộ Nội vụ Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi gia đoạn 2013 - 2020 23
4 1758/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi gia đoạn 2013 - 2020 22
5 26/QĐ-UBND Sở Nội vụ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc công nhận kết quả sáng kiến, cải tiến của công chức, người lao động trong năm 2012 21
6 24/2016/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 0
7 1730/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 – 2020 0
8 Chính phủ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 0
9 4126/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định tặng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống 0
10 6077/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020” 0