STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 10/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 11/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác 0
2 1078/QĐ-TTg Chính phủ Quyết đinh số 1078/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phỉ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 0
3 1030/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dữ trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 0
4 29/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định 0
5 890/TB-BNV Bộ Nội vụ Thông báo số 890/TB-BNV ngày 18 tháng 3 năm 2014 về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 16
6 216/QĐ-BNV Bộ Nội vụ Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phân bổ số lượng trí thức trẻ tham gia Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi gia đoạn 2013 - 2020 23
7 1758/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi gia đoạn 2013 - 2020 22
8 26/QĐ-UBND Sở Nội vụ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc công nhận kết quả sáng kiến, cải tiến của công chức, người lao động trong năm 2012 21
9 24/2016/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 0
10 1730/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 – 2020 0