STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 2162/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng 0
2 7271/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số số 7271/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 0
3 7272/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 7272/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 0
4 31/2016/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
5 4363/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 4363/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc nhập, đăng tải, khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng 0
6 1200/UBND-SNV UBND thành phố Đà Nẵng Công văn số 1200/UBND-SNV ngày 22 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân 2016 0
7 920/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả cải cách hành chính 0
8 927/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng 0
9 833/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Nội quy Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố 0
10 604/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 0