STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 120/2017/NQ-HĐND HĐND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017 0
2 5763/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại thành phố Đà Nẵng 0
3 4253/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 4253/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định số 6048/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng 0
4 4225/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 của UBND thành phố về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành liên quan đến Quỹ Quốc phòng - an ninh 0
5 4072/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của UBND thành phố về việc Phê duyệt Danh mục Dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020 0
6 2162/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng 0
7 7271/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số số 7271/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 0
8 7272/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 7272/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 0
9 31/2016/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
10 4363/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 4363/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc nhập, đăng tải, khai thác Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của thành phố Đà Nẵng 0