STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 2537/SNV-XDCQ Sở Nội vụ Công văn số 2537/SNV-XDCQ ngày 11 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức làm giáo viên mầm non 0
2 1476/SNV-CCHC Sở Nội vụ Công văn số 1476/SNV-CCHC ngày 26 tháng 5 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh lộ trình xây dựng dịch vụ công trực tuyến đến năm 2020 0
3 644/QĐ-SNV Sở Nội vụ Quyết định số 644/QĐ-SNV ngày 05 tháng 5 năm 2017 về việc Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ 0
4 532/QĐ-SNV Sở Nội vụ Quyết định số 532/QĐ-SNV ngày 11 tháng 4 nam 2017 về việc thành lập Tổ theo dõi, quản lý Đề án tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng 0
5 174/HD-SNV Sở Nội vụ Hướng dẫn số 174/HD-SNV ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc triển khai một số nội dung thực hiện chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, địa phương thuộc UBND TPĐN quản lý 0
6 164/QĐ-SNV Sở Nội vụ Quyết định số 164/QĐ-SNV ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2016 0
7 08/QĐ-SNV Sở Nội vụ Quyết định số 08/QĐ-SNV ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc giao nhiệm vụ trọng tâm cho các tập thể và cá nhân thuộc Sở Nội vụ năm 2017 0
8 49/HD-SNV Sở Nội vụ Hướng dẫn số 49/HD-SNV ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy 0
9 14/SNV-CCHC Sở Nội vụ Công văn số 14/SNV-CCHC ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của thành phố Đà Nẵng 7
10 3033/SNV-XDCQ Sở Nội vụ Công văn số 3033/SNV-XDCQ ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc in thẻ cán bộ, công chức phường, xã theo chuẩn phôi mới 19