Trích yếu nội dung
Quyết định số 532/QĐ-SNV ngày 11 tháng 4 nam 2017 về việc thành lập Tổ theo dõi, quản lý Đề án tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Quyết định số 532/QĐ-SNV ngày 11 tháng 4 nam 2017 về việc thành lập Tổ theo dõi, quản lý Đề án tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng
Đính kèm:
1.532 QD.signed.pdf

Quyết định số 532/QĐ-SNV ngày 11 tháng 4 nam 2017 về việc thành lập Tổ theo dõi, quản lý Đề án tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng
Số kí hiệu 532/QĐ-SNV Người ký
Ngày ban hành 11/04/2017 Ngày xuất bản 15/04/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Quản lý văn thư, lưu trữ Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định số 164/QĐ-SNV ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2016
  2. Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Đà Nẵng
  3. Hướng dẫn số 49/HD-SNV ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy
  4. Quyết định số 9241/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng trong việc giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân