Trích yếu nội dung
Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.06 qđ.signed.pdf

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và quản lý công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý
Số kí hiệu 06/2017/QĐ-UBND Người ký
Ngày ban hành 08/03/2017 Ngày xuất bản 20/03/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Thương binh - Xã hội Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Văn bản địa phương Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định số 5885/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc xác thực và sử dụng hồ sơ điện tử của công dân, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các giao dịch hành chính tại các đơn vị cung cấp thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  2. Quyết định số 5214/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc in và quản lý thẻ công chức, viên chức tích hợp với thẻ ra vào Trung tâm Hành chính thành phố
  3. Thông tư số 31 /2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ