Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về nhiệm vụ năm 2017
Nội dung chi tiết
Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về nhiệm vụ năm 2017
Đính kèm:
1.83.pdf