Trích yếu nội dung
Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.Quyet dinh 30 cua UBND TP ve ban hanh Quy dinh ve cong tac TDKT.pdf

Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng
Số kí hiệu 30/2015/QĐ-UBND Người ký
Ngày ban hành Ngày xuất bản 28/11/2016
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Chế độ chính sách Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Văn bản QPPL của UBND Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
  2. Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Đà Nẵng” ngành thủ công mỹ nghệ
  3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 (số 39/2013/QH13)
  4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 (số 47/2005/QH11)