STT Số văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm Lượt tải
1 83/NQ-HĐN HĐND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về nhiệm vụ năm 2017 0
2 80/2016/NQ-HĐND HĐND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết số 80/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 0
3 48/2016/NQ-HĐND HĐND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc quy định mức thu, đối tượng thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
4 55/2016/NQ-HĐND HĐND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc quy định mức thu, đối tượng thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp giấy chứng minh nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
5 44/2016/NQ-HĐND HĐND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về việc quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng 0
6 16/2016/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
7 08/2016/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
8 05-CT/TU Thành ủy Đà Nẵng Nghị quyết số 05-CT/TU ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực 0
9 01/CT-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị số 01/CT-UBD ngày 05 tháng 01 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 0
10 38/2015/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 38